X
X
TRY

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

AnasayfaHizmet ve Kullanım Sözleşmesi

Hizmet Kullanım Sözleşmesi

 

KALETASARIM, tüketici haklarını korumayı en öncelikli kuralları arasında tutmaktadır. Bu anlamda, KALETASARIM.COM'da alışverişleriniz sırasında yaşadığınız ürün  kaynaklı her türlü sorun titizlikle değerlendirilmekte ve en kısa sürede çözüme kavuşturulmaktadır.

Unutulmamalıdır ki, “Ürünün tesliminden sonra kodlamalarımız gibi koruyucu unsurları açılmış/değiştirilmiş olması halinde maddi ortamda sunulan dijital içerik malzemelerine ilişkin sözleşmeler” cayma hakkı kapsamı dışındadır.

KALE WEB TASARIM MESAELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1 – TARAFLAR

Bir tarafta YENİ MAHALLE AY SOKAK NO:55 TURGUTLU/MANİSA adresinde mukim KALE WEB TASARIM VE İNTERNET HİZMETLERİ (Kısaca KALE olarak anılacaktır) ile diğer tarafta KALETASARIM.COM WEBSİTESİNDEN ALIŞVERIŞ YAPAN HERKES (Kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır.) aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

 

Madde 2 - KONU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ'nin web sitesi yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu web tasarımlarının KALE tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır. Web tasarım hizmeti için yapılacak olanlar EK-1’de gösterilmiş ve imza altına alınmıştır.

 

Madde 3 - MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

3.1 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu sistemini (Hosting), Alan Adı (Domain) ve söz konusu sistemin çalışabilmesi için gerekli bilumum sistem ihtiyaçlarının kendisi tarafından karşılanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu Madde hosting, domain gibi hizmetlerini KALE dışında farklı firmalardan alan kişiler için geçerlidir.

 

3.2 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve metin bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ'nin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden KALE sorumlu tutulamaz.  Bu halde, gecikme süresi teslim süresine eklenir.

 

3.3 MÜŞTERİ, KALE tarafından üretilen tasarımlarda kullanılan özel grafik, tasarım, çizim, harita, model, animasyon, logo, amblem ve yazı tipinin manevi haklarının KALE’ye ait olduğunu, ancak bunların tüm mali haklarını alıp mülkiyetine geçtiğini, bu grafiklerin hiçbir şekilde işbu sözleşmenin amacına aykırı çoğaltıp, dağıtmayacağını, sözleşmede yazılı web sitesinden başka elektronik veya basılı bir mecrada kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.4 MÜŞTERİ, işbu sözleşme konusunun gerçekleştirilmesi bakımından kullanılmak üzere sunduğu tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazı ve diğer her tür içeriklerin kendisine ait olduğunu, bu içeriklerin yasaya ve genel ahlâk kurallarına aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hallerde, KALE’nin hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur.

 

3.5 MÜŞTERİ yapım aşamasında üzerinde çalışılan tasarımı bütün olarak değiştirme talebinde bulunduğunda, sözleşme tutarının %65'i kadar fark ödeyeceğini kabul eder. Bütün olarak değiştirmeden kasıt, mevcut tasarımın en az %40’ından fazlasının değiştirilmesidir. 

 

3.6  MÜŞTERİ, KALE’nin onay için göndermiş olduğu her çalışmayı en geç 24 saat içinde uygun olup olmadığını denetleyerek KALE’ye onay verecektir. Bu süre içinde olumlu / olumsuz bir cevap verilmediği takdirde, MÜŞTERİ çalışmayı onaylamış sayılır.

 

 

Madde 4 - KALE'nin YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.1 KALE, işbu sözleşme konusu olan  ve MÜŞTERİ’nin ihtiyaç duyduğu tasarım ve yazılım hizmetini vermekle yükümlüdür.

 

4.2 KALE, MÜŞTERİ'ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları söz konusu hata ve sorunların tespitinden itibaren 24 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Veritabanı kodlarındaki ve animasyonlardaki düzeltmeler 6 gün içinde yapılacaktır.

 

4.3 KALE, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım ve veritabanı kodlarında değişikliği gerektiren düzeltmeler ve sayfa eklemeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.4 KALE, MÜŞTERİ için hazırlanmış tasarımlar bakımından bütün olarak tasarım değişikliğini gerektirmeyen düzeltmeler için gerekli etüdü tamamladıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.5 Web sitesinin taslak yayımı 14 gün, bitmiş yayımı 24 gün içinde yapılacaktır. KALE, MÜŞTERİ tarafından talep edilmesi durumunda bütün şifreleri teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

.Madde 5 - HİZMET BEDELİ

 

5.1 Hizmet bedeli olarak anılan tutarların hiç birine KDV dahil değildir. KDV dahil fiyatlar sipariş esnasında müşteriye yansıtılır. Müşteri bu tutarın tamamını ödemekle yükümlüdür. İş başı iş sonu şeklinde yapılan işlerde toplam tutarın en az %65’i MÜŞTERİ tarafından ödenmelidir. Ödemenin tamamı yapılmadan Müşteri ile şifre paylaşımı yapılmayacaktır.

 

5.2 MÜŞTERİ, İş başı ve iş sonu ödemelerinde iş başlangıcında peşin olarak, kalan %65’lik ödemeyi  KALE’nin T.C. ZİRAAT BANKASI’nda bulunan TR62 0001 0012 5680 0000 9650 01 no’lu banka hesabına veya ENPARA.COM ‘da bulunan TR44 0011 1000 0000 0101 6076 04 iban nolu hesap numarasına  ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.3 Ödemelerin yapılmaması durumunda, KALE taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir. Bu durumda KALE’nin zararı müşteri tarafından karşılanacaktır.

 

 

 

Madde 6- HİZMET SÜRESİ VE FESİH

 

  • İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi 24 gün olarak belirlenmiş olup bu süre KALE tarafından tasarım ve web yazılımına uygulamanın gerçekleştirilmesi için gerekli tüm dokümanların verilmesi ile başlar. Sözleşme süresinin sona ermesinden 2 gün önce tarafların bu konuda anlaşmış olması halinde hizmet süresi ücret mukabilinde uzatılır.
  • Bu sözleşmenin uygulanmasında, taraflardan birinin, yüklendiği asli edimlerden veyahut sözleşmenin esaslı unsurlarından birini, zamanında ve/veya eksik ve/veya hiç ifa etmemesi halinde, diğer taraf, yazılı düzeltme bildiriminde bulunarak, ihlal eden tarafa, aykırılığın giderilmesi için, 5 işgünü süre tanır. Tanınan süre içinde sözleşmeye aykırılık giderilmediği takdirde, ihlale uğrayan taraf, sözleşmeyi tek taraflı olarak, yazılı bir ihtara gerek olmaksızın ve herhangi bir nam altında tazminat ödemek zorunda olmaksızın feshedebilir. İhlal eden taraf, ihlale uğrayan tarafın bu sebeple uğradığı her türlü zararı tazmin eder.

 

 

 

Madde 7 - GİZLİLİK

 

İşbu sözleşmenin ifası sırasında, taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları ve kamuya açık olmayan tüm bilgiler gizli bilgi mahiyetindedir. Taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları bu bilgileri, hiçbir suretle sözleşme amacının yerine getirilmesi dışında kullanmamayı, diğerinin yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8 – TEBLİGATLAR

İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, KALETASARIM.COM adresinde kaydettikleri adreslerini, yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 9 – ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

 

Madde 10 - YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde TURGUTLU  mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 10(on) maddeden ve 3 (üç) sayfadan oluşan işbu sözleşmeyi KALETASARIM.COM Adresinden alışveriş yapmış bütün MÜŞTERİLER kabul etmiş sayılır.                                                                                     

 


Hosting Billing Software by WISECP
Top